О НАМА

Дом здравља је здравствена установа примарног нивоа која обавља делатност из области опште медицине, педијатрије, гинекологије и акушерства, ургентне медицине, медицине рада, стоматологије, поливалентне патронаже, радиолошке и лаборатоијскедијагностике и физикалне медицине–рехабилитације.

Дом здравља „Др Верољуб Цакић“ Мајданпек, пружа услуге примарне здравствене заштите становништву Општине Мајданпек у којој по попису из 2011. године, живи 18179 становника на територији која је брдско-планинске конфигурације, велике разуђености и површине од 5120 км² у 15 насељених места.

Примарна здравствена заштита

Овај први, професионални ниво заштите био је у почеткусхваћен као медицина првог контакта или примарна медицинска заштита, односно заштита која се пружа пацијенту од стране квалификованог здравственог радника (лекара или сестре) када се пацијент први пут јави са симптомима или знацима обољења .

Концепт је касније еволуирао у правцу примарног, професионалног нивоа заштите који укључује лекара и чланове његовог тима.

Тим је различит, у различитим срединама и обухвата поред лекара, медицинску сестру, бабицу, патронажну сестру, социјалног радника, негде чак и физиотерапеут.

 

Здравствену делатност на примарном нивоу обухвата:

 • заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење, рехабилитацију болесних и повређених;
 • превентивну здравствену заштиту групација становништва изложених повећаном ризику обољевања и осталих становника, у складу са посебним програмом превентивне здравствене заштите;
 • здравствено васпитање и саветовање за очување и унашређење здравља;
 • спречавање, рано откривање и контролу малигних болести;
 • спречавање, откривање и лечење болести уста и зуба;
 • патронажне посете, лечење и рехабилитацију у кући;
 • хитну медицинску помоћ и санитетски превоз;
 • рехабилитацију деце и омладине са сметњама у телесном и душенвом развоју;
 • палиј ативно збрињавање;
 • друге послове утврђене законом.

 

Пун назив установе: Дом здравља “Др Верољуб Цакић” Мајданпек
Матични број: 17665537
ПИБ: 104730130
Држава: Србија
Општина: Мајданпек
Место: Мајданпек
Делатност: Општа медицинска пракса
Облик својине: Државна својина
Облик организовања: Установа
Категорија: Здравство


vision-mission1-copy-300x300

МИСИЈА

Промоција здравља кроз јачање превентивно-здравственог рада и промоцију здравих стилова живота.
Пружање здравствене заштите угроженим групама грађана.
Континуирано унапређење организационих, стручних, оперативних и финансијских ресурса неопходних за ефикасну здравствену заштиту грађана.
Јачање и развијање партнерства са локалном самоуправом у циљу унапређења и побољшања услуга здравствене заштите и обезбеђења њихове одрживости.

ВИЗИЈА

Модеран дом здравља који ће својим стручним кадром бити перманентно доступан и ефикасан партнер у унапређењу здравља свих грађана.


Основни принципи организације здравствене службе

Здравствена заштита представља комбинацију личне и колективне одговорности за здравље, јавне (државне) колективне одговорности за здравље, јавне (државне) одговорности за обезбеђење јавно здравствених функција, читавог спектра активности за обезбеђење других мера.

У том сложеном систему издвајају се компоненте као што су ресурси (кадровски и материјални), финансирање, организација, администрација, управљање и пружање здравствених услуга.

 

Ради ефикасног обављања делатности у Дому здравља се образују организационе јединице по функционалном принципу и то:

 • Служба здравствене заштите деце, школске деце и жена са поливалентном патронажом;
 • Служба здравствене заштите одраслог становништва са медицином рада и кућним лечењем и негом;
 • Служба хитне медицинске помоћи са санитетским превозом;
 • Служба стоматолошке здравствене заштите;
 • Служба за радиолошку, лабораторијску и другу дијагностику са одсеком за медицинско снабдевање;
 • Оделење физикалне медицине и рехабилитације;
 • Служба за правне, финансијске, техничке и помоћне послове;

 


ЗАДАЦИ ДОМА ЗДРАВЉА:

Прати и проучава здравствено стање становништва, хигијенске прилике и услове живота становништва;

Спроводи мере за здравствену заштиту жена, трудница, одојчади, предшколске деце, омладине, радника;

Спроводи мере на спречавању, сузбијању, раномоткривању и лечењу заразних и других масовних обољења и повреда;

Организује и ради на здравственом васпитању;

Лечи и спроводи рехабилитацију оболелих и повређених у установи и стану болесника;

Спроводи мере у циљу спречавања обољења уста и зуба и врши лечење.;

Обавља дезинфекцију и дезинсекцију;

Прати и проучава здравствено стање становништва.